Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt de heer B.H.P. Sanders handelend onder de naam Perspectief Windowfilm, gevestigd te (6533 DA) Nijmegen, Keplerstraat 41, aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘ondernemers’ bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf; privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts), maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma.
1.3 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid: Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) opdrachtgever in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.5 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.
1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
1.7 Indien enige bepaling tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten niet rechtsgeldig is, mag opdrachtnemer daarvoor in de plaats stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

Artikel 2 Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Een beperkte geldigheidsduur van een aanbod of een aanbod onder voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld.
2.2 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers,
zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van opdrachtnemer, dan wel aan die van haar leveranciers. Deze rechten worden niet overgedragen.
2.4 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Een bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard. De aanvaarding dient binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na het aanbod of de offerte te worden aanvaard.
3.2 Heeft bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen na bevestiging van de offerte of aanvaarding van het aanbod en is opdrachtnemer evenmin binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet voor uitgevoerde leveringen of diensten.
3.4 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod.
3.5 Indien cliënt niet een ondernemer is en hij een overeenkomst sluit waarbij in het kader van een door opdrachtnemer gebezigd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand geldt onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde het volgende:
a. Gedurende 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt, is cliënt bevoegd de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk (per e-mail of brief) te ontbinden.
b. De bevoegdheid tot ontbinding komt cliënt niet toe indien opdrachtnemer met instemming van cliënt een aanvang gemaakt heeft met de uitvoering van de overeenkomst voordat de in onderdeel a genoemde termijn is verstreken, conform artikel 230p onderdeel d van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 Prijs

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:
a. gebaseerd op de geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten,
Perspectief Windowfilm | Keplerstraat 41 | 6533 DA Nijmegen | T: +31 (0)24 3541954 | M: 06 13653922 info@perspectiefglasfilm.nl | www.perspectiefglasfilm.nl
assurantiepremies, voorlichting, andere nevenprestaties en andere kosten op de datum van het aanbod;
b. gebaseerd op de prijs zoals deze op het moment van bestelling is opgenomen in de prijslijst van opdrachtnemer; c. gebaseerd op levering af van het bedrijf van opdrachtnemer, magazijn of andere opslagplaats;
d. exclusief btw, invoerrechten, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;
e. exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
f. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. waarop door opdrachtnemer een bindend aanbod is gedaan.
4.4 Kosten van de door cliënt gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 5 Levering, leveringsrisico en keuring

5.1 Het transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van cliënt. Eventuele specifieke wensen van cliënt inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien cliënt verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d., wordt, indien geen nadere aanwijzing door cliënt aan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer als goed koopman bepaald, zonder dat opdrachtnemer hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
5.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop zij feitelijk in de macht van cliënt of diens hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op grond van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is toegezegd en het resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 7 Termijn van uitvoering

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening door opdrachtnemer worden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. Cliënt kan opdrachtnemer na herhaalde overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 3 weken. Hierna heeft cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert.
7.3 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.

Artikel 8 Overmacht

8.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.
8.2 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting(boycot), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van de opdrachtnemer.
8.4 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 7.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie opdrachtnemer de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.
8.5 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer en van degenen die aan de zijde van opdrachtnemer met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
8.6 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.
8.7 Indien een geval zich voordoet zoals omschreven in 7.6 zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door opdrachtnemer worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door opdrachtnemer reeds is gepresteerd, door cliënt zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 9 Dienstverlening

9.1 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer bepaalt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt, mede, doch niet uitsluitend, zoals vooraf is besproken met de cliënt. Voorts zal cliënt opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van opdrachtnemer of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van zijn verplichtingen en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
9.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtnemer en cliënt tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Eventuele niet begrote extra uren met de daaraan verbonden kosten die niet het gevolg zijn van het niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van noodzakelijke gegevens door de cliënt, zullen echter pas na goedkeuring van cliënt worden gemaakt. Indien cliënt deze goedkeuring niet verleent, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor geen verdere activiteiten uit te voeren in het kader van de overeenkomst.

Artikel 10 Betaling , verzuim en zekerheid

10.1 Betaling dient netto contant na het verrichten van de diensten te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederland, in euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening.
10.2 Iedere betaling van cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
10.3 Cliënt is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat cliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken;
c. enige, uit kracht van de wet of een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.
10.4 Ingeval van verzuim van cliënt bedoeld in 9.3 zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op cliënt direct opeisbaar en is daarover de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop het verzuim intreedt of de eerdere vervaldag. Cliënt is in dat geval tevens aan opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die opdrachtnemer ter zake aan derden verschuldigd wordt, vastgesteld conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op eventuele gerechtelijke (proces)kosten.
10.5 Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van cliënt het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten. Gedurende de periode van opschorting heeft opdrachtnemer het recht, en aan het einde daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering ,of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door cliënt of derden van de diensten van opdrachtnemer. Evenmin maakt cliënt aanspraak op garantie, en is opdrachtnemer niet aansprakelijk, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen extreme weersomstandigheden.
11.2 De waarde van de door opdrachtnemer toegezegde garantie kan in geen geval het oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen bedrag ingevolge een verrichte dienstverlening te boven gaan.
11.3 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken diensten gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende opdrachtnemers aan opdrachtnemer hebben toegezegd.
11.4 Indien en voor zover opdrachtnemer ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen.
11.5 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door opdrachtnemer worden opgeschort totdat cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
11.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot gebreken waarvan cliënt bewijst dat die binnen de overeengekomen garantietermijn bij het verrichten van diensten of na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door opdrachtnemer geleverde goederen of diensten en dat die fouten en gebreken tijdig bij opdrachtnemer zijn gemeld.
11.7 Voor verdere gevolgen en/of andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer.
11.8 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zover de kosten daarvan aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
11.9 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door opdrachtnemer geleverde bestanden of informatiedragers.
11.11 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert.
11.12 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaart cliënt opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, voor welke schade het ontstaan ervan aan cliënt kan worden toegerekend.

Artikel 12 Verval van aanspraak

12.1 De verjaringstermijn van aansprakelijkstelling van opdrachtnemer voor tekortkomingen in de uitgevoerde diensten, alsmede aansprakelijkstelling van opdrachtnemer voor schadevergoeding, bedraagt 1 jaar.

Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid

13.1 Is cliënt meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van cliënt jegens opdrachtnemer.

Artikel 14 Rechtskeuze

14.1 Op de rechtsverhouding van opdrachtnemer met cliënt is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 13.1 bedoelde rechtsverhouding zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contact

PERSPECTIEF WINDOWFILM
Hamstraat 5
5361 HA GRAVE
info@perspectiefglasfilm.nl
Algemeen: +31 24 3 54 19 54
Bas Sanders: + 31 6 13 653 922
KvK 09 125 432

Onze diensten

zonwerende folie
sunfilm rolgordijnen
veiligheidsfolie
privacy en decoratiefolie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram